سفارش تبلیغ
صبا

بشنو از دل

عید فطرمبارک

گل تقدیم شماگل تقدیم شماعید است و دلم خانه ویرانه بیا

این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم

یک روز به مهمانی این خانه بیاگل تقدیم شماگل تقدیم شما

عیدیعنی بازگشت به خویشتن ،

ودیدار ازخود؛

ومیهمان دل خویش شدن،

و

رهایی یافتن از زندان تن،

عروج با بالهای فرشتگان سوی کمال مطلق،

وعید یعنی گستره رحمت یار وجلوه معشوق برعاشق،

ودریک کلام وصل «عاشق ومعشوق».

 


+ نوشته شده در جمعه 97/3/25ساعت 2:37 صبح توسط تبریزی نظرات ( ) |