سفارش تبلیغ
صبا

هیاهو

ازهیاهو بیزارم،

هیاهوی سیاسی، قدرت،مقام،

وفضای مجازی،

دوست دارم بدور از هیاهو وشهرت،درخلوت عاشقانه خویش،به خدمت خلق بپردازم،

گشودن گرهی،

ویا دری بسته به روی ناامیدی،

محرم رازی ویامرهم دلی.

به خدا که در دوعالم، ثمر آن قدر نباشد

که به روی ناامیدی دربسته باز کردن.
ادامه مطلب

[ سه شنبه 97/1/28 ] [ 12:12 صبح ] [ تبریزی ]